Kategorie
Informacje
Regulamin

REGULAMIN

I. Informacje o przedsiębiorcy.

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.abgold.pl (zwany również: Sklepem), jest

własnością Abgold Adam Baczyński z siedzibą w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 17,

42-500 Będzin. NIP: 6440023669, Regon: 270236905.. Kontakt: adres email, telefon

II. Postanowienia ogólne.

1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu

z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne

umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa

w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari

5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz

łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz

wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi

obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą

elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania

i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni

stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość

korzystających z sieci Internet.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu

Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę

przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego

Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez

osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które

Sklep ponosi odpowiedzialność.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub

zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.abgold.pl.

9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych

i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.

11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od

rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

12. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do

nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,

formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem

logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji

towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu,

a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem

oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

III. Rejestracja konta.

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz

uzyskania dodatkowych funkcji.

2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego

znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem

poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. hasło zabezpieczające konto Klienta

w Sklepie, adres email, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie

PESEL. W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje

możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu

email oraz hasła.

6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym

w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone

w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez

zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 5 albo bez

logowania wypełniając formularz zamówienia zawierający Imię i Nazwisko, adres

zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie PESEL i uwagi do zamówienia.

W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość

uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu

realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.

poz. 1182),

4. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako

zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone 

w złotych polskich (PLN).

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia

zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

7. Sklep wystawia fakturę vat lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać

dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.

8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

b) jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej

9. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest

o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.

10. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich

Unii Europejskiej.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen

produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże,

wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia

jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.

V. Płatność i dostawa

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

a) Za pobraniem przy odbiorze towaru;

b) Przelewem na rachunek bankowy:

c) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

wysokości;

pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182,

60-166 Poznań.

2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 0 dni roboczych do 4 dni

roboczych.

3. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., In Post Sp. z o. o

lub firmy kurierskiej.

4. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się pod poniższym linkiem  

http://abgold.pl/sklep-internetowy-koszt-zalozenie-sklepu-program-sklep-sklepy-internetowe-inf-5.html

5. W przypadku dostawy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, koszt dostawy ustalany

jest indywidualnie z Klientem.

6. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy

składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub

podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę,

Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni

od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty

e-mail.

2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia

o odstąpieniu od umowy.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi

w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

krótki termin przydatności do użycia;

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli;

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

6. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć

dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania

płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),

7. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres ADRES

8. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

10. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym

zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot

pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że

Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

11. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK.

VII. Reklamacje

1. Sklep zapewnia dostawę produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca

jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres ADRES.

3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny

podany przez niego sposób.

4. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba

że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,

jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient

może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany

produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest

sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny

sposób zaspokojenia;

obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może

odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności

z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy

lub wymiany ponosi Sklep.

5. Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu

rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru

na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się

przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może

odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do

odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się

z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje

się, że reklamacja została uznana za zasadną.

8. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta

Produktu bądź dystrybutora.

9. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji

jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod LINK

VIII. Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym

czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą

Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli

Klienta.

3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do

Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta

podczas rejestracji konta w Sklepie.

IX. Newsletter

1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu,

którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach,

wyprzedażach Sklepu.

2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.

3. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać

poprawny i działający adres e-mail lub numer telefonu komórkowego oraz wyrazić zgodę na

otrzymywanie Newslettera.

4. Klienci zarejestrowani mają dodatkową możliwość zdecydowania o otrzymywaniu

newslettera w momencie dokonywania rejestracji.

5. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie

do tego celu.

6. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany

w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter lub pisząc na adres email Sklepu

z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newsletter Sklepu.

7. Osoba zamawiająca subskrypcję Newletter akceptuje tym samym postanowienia

Regulaminu.

X. Zmiana Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać

po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie

internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany

przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta

w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany

jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego

jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia

w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone

Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

XI. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa

polskiego. Umowa pomiędzy Klientem, a Sklepem zawierana jest w języku polskim.

2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.

Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są

i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji

prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest

w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,

a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów

5. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób

polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla

rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą

prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.